Условия и правила за ползване

1. Въведение

Добре дошли в www.surveysworldwide.com ("Сайта "), управляван от Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, ("компанията," "ние," "нашата," или "нас").

Моля, прочетете внимателно следните условия за ползване на услугата ("Условия"), тъй като те съдържат правните условия, с които вие се съгласявате, когато имате достъп и/или използвате Сайта и услугите, предоставяни от Компанията чрез сайта. Този документ урежда отношенията ви с Компанията, чието седалище се намира на адрес 21 Vasili Michailidi, Limassol, 3026, Кипър и/или някой от нейните филиали (колективно, "Компанията").

По-долу са изложени правилата и условията, при които интернет страницата прави достъпни своите услуги чрез сайта ("Услугите"), за всяко лице или организация (всеки посочен като "Потребител") които имат достъп до или използват Сайта и/или Услугите. Настоящите условия се приемат от страна на Потребителя чрез кликване върху "Съгласен(-на) съм с Условията и правилата за ползване, представляващи обвързващо правно споразумение между Компанията и Потребителя.

2. Определения и тълкуване

В настоящото споразумение следните термини имат следните значения:

"Съдържание" означава всеки доклад, документ-шаблон, графики, статистически данни, текст, графики, изображения, аудио, видео, софтуер, компилации на данни и всяка друга форма на информация, която може да се съхранява на компютър, който се появява на или представлява част от Сайта;

"Blue Ivory Office" означава дружество с ограничена отговорност ADDADDIES ООДLTD което е регистрирано по законите на Република Кипър и има регистриран офис на адрес 21 Vasili Michailidi, Limassol, 3026, Кипър;

"Услуга" колективно означава всички онлайн документи, консултации, съоръжения, приложения, инструменти, услуги или информация, които Blue Ivory Office прави достъпни чрез сайта по всяко време;

"Система" означава всеки софтуер, бази данни, онлайн комуникации и инфраструктура, които Blue Ivory Office предоставя чрез Сайта, като не се изключват имейли, имейл адреси, табла за съобщения, чат на живо и всякакъв вид връзки;

"Потребител" / "Потребители" означава всяко лице, различно от служители на Blue Ivory Office, което има достъп до Сайта и/или използва Услугите; и

"Сайта" означава уебсайта, който използвате в момента (www.surveysworldwide.com) и всички под-страници на този сайт, освен ако изрично не са изключени от техните собствени условия и правила за ползване.

3. Регистрация

3.1. Личната информация, предоставена от потребителя на Компанията чрез Сайта за целите на регистрацията / регистрация, за да използвате услугите, трябва да бъде пълна, точна и актуална по всяко време. След като си регистрирате профил на потребителя, Компанията предоставя на всеки потребител потребителско име и парола. Потребителят е единствено отговорен и освобождава Компанията от отговорност за акаунта и всички дейности, възникнали във връзка с използването на този акаунт, независимо дали потребителят разрешава такива дейности.

4. Абонаменти и плащане

4.1 Като плащане на съответното възнаграждение, потребителят закупува абонамент за услугите, които предоставят на потребителя предварително определени услуги. Потребителят може да плати временно за всяка предоставена услуга, или може да плаща допълнително възнаграждение за Абонамент за услуги, предоставяни в излишък към вече определените услуги, в съответствие с всеки вече платен абонамент (наричан общо "Абонамент"). Потребителят заплаща онлайн определеното възнаграждение на Компанията, включително ДДС и други приложими данъци, приложими за такъв Абонамент, както са публикувани на Сайта. Абонаментът и другите такси за услуги могат да бъдат променяни от време на време и по усмотрение на Компанията, при условие, че всяка такава промяна влиза в сила в края на тогавашния текущ срок на абонамента на потребителя. Сайтът ще предоставя на Потребителите месечни, тримесечни и годишни абонаменти с предизвестие за всяка промяна в таксите, за да позволи на потребителя да откаже Потребителски абонамент преди края на тогавашния текущ срок на Абонамента на потребителя.

4.2. Потребителят потвърждава и гарантира, че информацията за кредитната карта за плащане на Абонамента е точна, и че незабавно ще уведоми Компанията за всякакви промени в тази информация за кредитната карта. Потребителят признава и се съгласява, че ако плащането с кредитна карта на потребителя не може да бъде обработено по някаква причина, Компанията може да спре или да анулира Потребителския абонамент. Потребителят потвърждава, че е законен притежател на кредитната карта, и/или че е надлежно упълномощен от законния притежател на кредитната карта да използва конкретната карта за конкретното плащане.

5. Интелектуална собственост

5.1. Съдържанието, включено на Уеб сайта, освен ако не е качено от потребителите, включително, но не само текст, графики, лога, икони, изображения, звукови клипове, видеоклипове, съставяне на информация, оформление на страницата, в основата на код и софтуер, е собственост на Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, нашите филиали или други свързани трети страни. С продължаване на използването на Уеб сайта, вие потвърждавате, че този материал е защитен от приложимите кипърски, европейски и международни закони за интелектуална собственост, както и всяко друго приложимо законодателство.

5.2. Компанията е изключителен собственик на резултатите и оценките на всички изследвания и тестове. Тези резултати и оценки се изготвят от екип от експерти и са окончателни. Никой няма да има право да оспори нашите резултати и оценки.

5.3. Потребителят няма право да възпроизвежда, копира, редактира, променя, разпространява, продава или по какъвто и да е друг начин повторно да използва материали от Уеб сайта, освен ако не е посочено друго на Уеб сайта, или освен ако не получи писмено разрешение за това от Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd.

6. Потребителско съдържание

6.1. Всяка информация, документи, аудио, видео, графики, проучвания, доклади и всякакви други материали, качени или предадени от Потребителя се счита като "Потребителско съдържание" и ще бъде третирано в съответствие с точка 6 от Настоящите условия за ползване.

6.2. Потребителят и Компанията се съгласяват, че:

(а) Сайтът не носи отговорност за съдържанието, качено или предавано от страна на Потребителя, докато използва Услугите на Сайта;

(б) Потребителят признава, че съдържанието на Потребителското съдържание не е контролирано и/или одобрено по всяко време от Компанията, като по този начин може да бъде незаконно, неточно, неприемливо, вредно, обидно, престъпно, клеветническо, неприлично, нарушаващо нечий личен живот, или по друг начин неприемливо. Компанията може да преразгледа Потребителското съдържание и да блокира, променя или премахне всяко такова Потребителско съдържание по свое усмотрение и ще положи всички усилия за определяне и отстраняване на такова съдържание. Потребителят признава и се съгласява, че Компанията не е длъжна да го направи и ще бъде напълно освободена от отговорност при неспазване, незаконност или неточност на Потребителското съдържание.

(в) Всяко Потребителско съдържание трябва да бъде на разположение за публикуване, използване, разпространение от Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd за целите на работата на Сайта и на предоставянето на Услуги. Потребителят гарантира, че качването на такова съдържание на сайта не представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на трети лица и се предоставя на Компанията неотменимо, неизключително, безвъзмездно и със световно валиден лиценз за използване на Потребителско съдържание.

(г) Компанията си запазва правото да отстрани от своята база данни или временно или постоянно да направи неизползваемо всякакво Съдържание и/или Потребителско съдържание без предизвестие. Потребителят е единствено отговорен за архивиране на дадено Потребителско съдържание, или което и да е Съдържание, получено от Потребителя чрез използване на Услугите.

7. Съответствие

7.1. Без да се засяга клауза 7.2. по-долу, ако Компанията разгледа и открие в дейността на този Потребител несъответствие с която и да е разпоредба на настоящите Общи условия, Компанията може по свое усмотрение да прекрати или изключи акаунта на Потребителя и Потребителския достъп да използва Сайта и/или Услугите.

7.2. Компанията запазва всяко юридическо право да претендира и да възстанови от Потребител всякакви загуби, щети, разходи или разноски, направени в резултат от или произтичащи от това несъответствие.

7.3. Потребителят:

(а) Се съгласява да спазва разпоредбите на настоящите Условия за ползване, които могат да бъдат изменяни от време на време по усмотрение на Компанията.

(б) Трябва да избегне качването или предаването чрез използването на Сайта или Услугите всяко незаконна, неточна, с нежелателно качество, вредна, обидна, престъпна, клеветническа, неприлична, увреждаща нечий личен живот, или по друг начин нежелателна информация и материали.

(в) Да се увери, че те не въвеждат в заблуждение получателите на всяка анкета по отношение на третирането на отговорите и личните данни на лицето в проучването, дадени в рамките на Анкетата.

(г) Няма да се намесва или пречи на Сайта или Услугите, или сървъри или мрежи, свързани със Сайта или Услугите, или разпоредбите на мрежите, свързани със Сайта или Услугите;

(д) Не се опитва да хакне, кракне, или по друг начин да повреди и/или пречи на Системата или на Сайта по какъвто и да е начин и не разпространява, предава, или по друг начин предоставя злонамерен софтуер или вируси, които могат да навредят на компютъра на всеки потребител или на Компанията, на правилното функциониране на Сайта, или на предоставянето на Услугите;

7.4. Компанията:

(а) Гарантира, че цялата ви лична информация се пази като строго поверителна, чрез добре организирана система за сигурност, което позволява достъп до критична информация само на членовете на екипа по сигурността на компанията. Този екип се състои от опитни инженери и служители, които са с по-строги изисквания за поверителност. Системата за сигурност е подкрепена от най-новите технологии и гарантира, че вашата лична информация е напълно защитена. Вашият акаунт в Surveys Worldwide, който е на ваше разположение във вашата потребителска област, е защитен чрез парола. Препоръчваме да запазите конфиденциалността на тази парола и да се уверите, че затваряте прозореца на браузъра, след като излезете от Сайта, особено ако използвате споделен компютър. За съжаление, не можем да се гарантира пренос на данни през интернет, който да бъде 100% сигурен. Затова, докато ние правим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, Компанията не може да гарантира сигурността на всяка информация, която ни предавате и вие правите това на свой собствен риск. След като получим вашата информация, ние правим най-добрите усилия за гарантиране на сигурността на вашата информация в нашите системи.

(б)Прилага политика на нулева толерантност за спам. Абонаментните профили ще бъдат прекратени за изпращане на нежелани съобщения от електронната поща. Това означава, че всички получатели трябва да са избрали да получават съобщения от вас. Можете да използвате сайта, за да изпращате имейли до списъци на хора, които са ви дали разрешение да ги изпратите. Така че, ако не разполагате с доказателство, че всеки получател на вашия списък е избрал вашите имейли, не ги импортирайте в Сайта и/или Услугите. Ние забраняваме използването на събрани списъци с имейли. Компанията си запазва правото да затвори акаунтите при нарушаването на тази забрана. Компанията стриктно забранява използването на списъци с имейли от трета страна, закупени или отдадени под наем, освен ако Потребителят е в състояние да предостави доказателство, че лицата в списъка са избрали да получават имейли от типа, който Потребителят ще им изпраща. Потребителят не може да изпраща съобщения до дискусионни групи, табла за съобщения, списъци за разпространение или нежелани имейл адреси. Потребителят се съгласява да използва Сайта само за установен списък с разрешени имейл адреси. Компанията предлага използването на сайта само за тези абонати, които следват стриктно анти-спам политиката на Сайта.

(в) В съответствие с приложимото законодателство, Компанията може да си сътрудничи с всеки правителствен орган в условията на разследване на използването на Сайта от Потребителя или на Услуги и/или, може да разкрие каквато и да е информация, отнасяща се до Потребителя или използването на Сайта от Потребителя или Услуги, за такъв държавен орган във връзка с всяко разследване.

8. Изменения

Компанията си запазва правото да прави промени в контекста, материалите и услугите, предлагани на този сайт по всяко време. Компанията ще бъде в състояние да променя условията на настоящото споразумение по всяко време и да качва актуализирана версия без предизвестие, предоставена на Абонати/Потребители.

С използването на Сайта и Услугите, Потребителят ще се счита, че е в съгласие с актуализираните Правила и условия и в случай, че Потребителят не е съгласен с такива условия, трябва да може да прекрати абонамента си или да прекрати използването на Сайта или Услугите.

9. Връзки към други Уеб сайтове

Този Уеб сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Освен ако не е изрично посочено, тези сайтове не са под контрола на Компанията или на нашите филиали. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове и не поемаме отговорност за които и да е и всички форми на загуба или щети, произтичащи от използването им. Включването на връзка към друг сайт на този Уеб сайт не предполага одобрение на самите сайтове или на контрол върху тях.

10. Връзки към този Уеб сайт

Тези, които желаят да поставят връзка към този Уеб сайт на други сайтове, могат да го направят само до началната страница на сайта без предварително разрешение. Дълбоки връзки (т.е. връзки към конкретни страници в самия сайт) изискват изричното разрешение на Компанията. За да разберете повече, моля свържете се с нас по имейл или чрез попълване на формата за контакт.

11. Условия за ползване

I. Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd не дава никаква гаранция, че Уеб сайтът ще отговаря на Вашите изисквания, че той ще бъде със задоволително качество, че той ще бъде годен за определена цел, че тя няма да наруши правата на трети лица, че ще бъде съвместим с всички системи, че ще бъде защитен, и че цялата предоставена информация ще бъде точна. Ние не гарантираме някакви конкретни резултати от използването на нашата Услуга.

II. Никаква част от този Уеб сайт не е предназначена да представлява съвет и на Съдържанието на този Уеб сайт не трябва да се разчита при вземане на каквито и да е решения или предприемане на действие от всякакъв вид.

12. Наличност на Уеб сайта

I. Услугата се предоставя на база "както е" и "както е на разположение". Ние не даваме никаква гаранция, че Услугата няма да има дефекти и/или недостатъци. До максималната степен, позволена от закона, ние не предлагаме никакви гаранции (изрични или подразбиращи се) на пригодност за определена цел, точност на информация, съвместимост и задоволително качество.

II. Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd не поема отговорност за каквото и да е прекъсване или липса на наличие на този Уеб сайт NO NEED OF COMMA в резултат от външни причини, включително, но не само, недостатъчност на ISP оборудване, недостатъчност на хост оборудване, недостатъчност на съобщителна мрежа, спиране на тока, природните явления, актове на война или юридически ограничения и цензура.

III. Ограничение на отговорността

IV. До максималната степен, позволена от закона, Компанията не поема отговорност за всяка пряка или непряка загуба или щета, предвидима или по друг начин, включително всякакви косвени, последващи, специални или образцови щети, произтичащи от използването на Уеб сайта или всяка информация, съдържаща се в него. Потребителите трябва да знаят, че те използват Уеб сайт и неговото Съдържание на свой риск.

V. Направено е всяко усилие, за да се гарантира, че тези правила и условия се придържат стриктно към съответните разпоредби на Закона. Въпреки това, в случай че някое от тези условия се окаже незаконно, невалидно или по друг начин неприложимо, това условие ще се счита за отделено от тези условия и изисквания, и няма да засяга валидността и приложимостта на останалите условия. Това условие ще се прилага само в рамките на юрисдикции, в които дадено условие е незаконно.

13. Без освобождаване

В случай че някоя от страните в тези Правила и условия не може да упражнява каквото и да е право или средство за защита, съдържащо се тук, това не се тълкува като отказ от това право или средство за защита.

14. Предишни Правила и условия за ползване

В случай на конфликт между тези условия и правила и всички техни предишни версии , разпоредбите на тези Условия ще са в сила, освен ако изрично не е посочено друго.

15. Уведомления

Всички уведомления / съобщения трябва да ни се предоставят по пощата на contact@ivoryoffice.com. Това уведомление ще се счита за получено 3 дни след публикуване, ако е изпратено по пощата с първа класа, в деня на изпращане, ако имейлът е получен изцяло в един работен ден и на следващия работен ден, ако имейлът е изпратен в почивен ден или официален празник.

16. Закони и юрисдикция

16.1. Тези правила и условия, както и връзката между вас и Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd се уреждат и тълкуват в съответствие със Закона на Република Кипър и вие сте съгласни да се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата на Кипър.

16.2. Специални споразумения за международна употреба: Като се отчита глобалния характер на интернет, Вие се съгласявате да се съобразявате с всички местни правила по отношение на поведение в онлайн среда и допустимо Съдържание. Конкретно, вие се съгласявате да се съобразявате с всички приложими закони по отношение на предаване на технически данни, изнесени от страната, в която живеете.

Вижте повече за нас

Имаме много повече функции, предназначени да направят изграждането и функционирането на анкетите една приятна задача.