Podmínky použití

1. Úvod

Vítejte na www.surveysworldwide.com ("Stránky") provozovanými Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, ("Společnost," "my," "naše,").

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující podmínky použití ("Podmínky"), protože obsahují zákonné podmínky se kterými souhlasíte pokud používáte Stránky a služby poskytované na nich Společností. Tento dokument upravuje Vaše vztahy se Společností se sídlem v 21 Vasili Michailidi, Limassol, 3026, Kypr a/nebo jejími společníky (dohromady "Společnost").

Níže uvedené jsou podmínky, za kterých Stránky zpřístupňují své služby ("Služby") jakékoliv osobě nebo entitě (každý označený jako "Uživatel") přistupující ke Stránkám nebo Službám. Tyto podmínky, poté co jsou přijaty kliknutím na "Souhlasím s podmínkami použití," představují právní závazek mezi Společností a Uživatelem.

2. Definice a interpretace

V této Dohodě následující pojmy mají následující významy:

"Obsah" znamená jakýkoliv report, šablonu dokumentu, grafy, statistiky, text, grafiku, obrázky, audio, video, software, datové kompilace a jakoukoliv další formu informace, která může být uložena v počítači a tvoří část těchto stránek;

"Blue Ivory Office" znamená Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd registrovaná v Republice Kypr s registrovaným sídlem v 21 Vasili Michailidi, Limassol, 3026, Kypr;

"Služba" znamená souhrnně jakýkoliv online dokument, konzultaci, zařízen, aplikaci, nástroj, službu nebo informaci, kterou Blue Ivory Office kdykoliv zpřístupní prostřednictvím Stránek;

"Systém" znamená jakýkoliv software, databázi nebo online komunikační infrastrukturu, kterou Blue Ivory Office zpřístupní prostřednictvím Stránek, včetně emailu, emailových adres, nástěnek, živého chatu a jakéhokoliv typu odkazů;

"Uživatel" / "Uživatelé" znamená jakoukoliv osobu, kromě zaměstnanců Blue Ivory Office, která přistupuje ke Stránkám, nebo využívá Služby; a

"Stránky" znamenají webové stránky, které právě používáte (www.surveysworldwide.com) a jakékoliv subdomény, které nejsou jejich podmínkami použití explicitně vyňaty

3. Registrace

3.1. Osobní informace poskytnuté uživatelem Společnosti prostřednictvím Stránek pro účely registrace k používání Služeb musí být kompletní, přesné a vždy aktuální. Při registraci Uživatelského účtu poskytne Společnost každému uživateli uživatelské jméno a heslo. Uživatel je za ně výhradně zodpovědný a tímto zbavuje společnosti veškeré zodpovědnosti za účet a aktivity spojené s užíváním tohoto účtu, bez ohledu na to, jestli uživatel takovéto aktivity autorizoval.

4. Předplatné a platby

4.1 Platbou příslušné částky si uživatel platí předplatné Služeb, které umožňuje uživateli využívat předdefinovanou míru služeb. Uživatel může platit za každou poskytnutou službu ad-hoc nebo může platit dodatečnou platbu Předplatného za služby poskytnuté nad rámec již zaplaceného předplatného (dohromady 'Předplatné'). Uživatel zaplatí Společnosti online správnou částku včetně DPH a jakýchkoliv dalších poplatků, jak je uvedeno na Stránkách. Předplatné a další poplatky za Služby se mohou časem měnit podle rozhodnutí Společnosti, za předpokladu, že jakákoliv taková změna se uplatní po konci aktuálního uživatelského Předplatného. Stránky poskytnou Uživatelům měsíční, čtvrtletní a roční předplatné s předchozím upozorněním na jakékoliv změny, kterými umožní uživatelům ukončit Předplatné před koncem aktuálního předplatného.

4.2. Uživatel tímto stvrzuje, že údaje kreditní karty poskytnuté pro platbu Předplatného jsou správné a že společnost neprodleně informuje o jakýchkoliv změnách těchto informací. Uživatel souhlasí, že pokud jeho platba nemůže být z jakéhokoliv důvodu provedena, Společnost může pozastavit nebo ukončit je Předplatné. Uživatel dále stvrzuje, že je legálním držitelem předmětné karty, nebo je legálně oprávněn jejím držitelem k provedení této platby.

5. Intelektuální vlastnictví

5.1. Obsah stránek, pokud není nahrán Uživateli včetně (ale nejenom) textů, grafik, log, ikon, obrázků, zvuků, videí, datových kompilací, rozložení stránek, kódu a softwaru je majetkem Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, našich partnerů nebo příslušných třetích stran. Užíváním Stránek uznáváte, že tyto materiály jsou chráněny příslušným kyperským, evropským nebo mezinárodním právem na ochranu duševního vlastnictví nebo dalšími relevantními zákony.

5.2. Společnost bude výhradním vlastníkem výsledků a vyhodnocení jakýchkoliv průzkumů nebo testů. Tyto výsledky a vyhodnocení jsou tvořeny týmem expertů a budou konečné. Nikdo nebude mít jakékoliv právo tyto výsledky a vyhodnocení zpochybňovat.

5.3. Uživatel nesmí reprodukovat, kopírovat, editovat, modifikovat, distribuovat, skladovat, nebo jakýmkoliv způsobem znovu-používat jakékoliv materiály ze Stránek, pokud není řečeno jinak, nebo pokud nedostane písemné povolení Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd.

6. Uživatelský obsah

6.1. Jakékoliv informace, dokumenty, audio, video, grafy, průzkumy, reporty a jakékoliv další materiály nahrané Uživatelem budou považovány za 'Uživatelský Obsah' a bude s nimi nakládáno v souladu s klauzulí 6 těchto Podmínek použití.

6.2. Uživatel a Společnost se tímto dohodly:

(a) Stránky nejsou zodpovědné za jakýkoliv obsah nahraný nebo přenesený Uživatelem při používání Služeb Stránek;

(b) Uživatel uznává že uživatelský obsah nemůže být vždy kontrolován či schvalován Společností, takže může být nezákonný, nesprávný, pochybné kvality, urážlivý, nevhodný, porušující cizí právo na soukromí nebo jiným způsobem zpochybnitelný. Společnost smí kontrolovat Uživatelský Obsah a blokovat, modifikovat nebo odstraňovat jakýkoliv takový obsah dle svého uvážení a bude se snažit takovýto obsah najít a odstranit. Uživatel souhlasí, že společnost není povinna tak činit a není zodpovědná ze nevhodnost, nelegálnost nebo nesprávnost Uživatelského Obsahu.

(c) Jakýkoliv uživatelský obsah je k dispozici pro publikování, použití nebo distribuci společností Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd pro účely provozu Stránek a dodávání Služeb. Uživatel garantuje, že nahráváním takovéhoto obsahu neporušuje cizí intelektuální práva a dává Společnosti neodvolatelnou, neexklusivní, bezplatnou a celosvětovou licenci k užití Uživatelského Obsahu.

(d) Společnost si vyhrazuje právo jakýkoliv Obsah, nebo Uživatelský obsah mazat nebo ho činit dočasně či trvale nedostupný bez předchozího upozornění. Uživatel je zcela zodpovědný za zálohu Obsahu, či Uživatelského Obsahu, který obdržel použitím Služeb.

7. Shoda

7.1. Bez ohledu na sub-klauzuli 7.2. níže, pokud Společnost odhalí nedodržení jakékoliv části těchto Podmínek uživatelem, může zcela podle svého uvážení pozastavit nebo zrušit Uživatelský účet nebo Uživatelův přístup ke Stránkám nebo Službám.

7.2. Společnost má všechna práva požadovat na Uživateli jakékoliv ztráty, škody, náklady nebo výdaje způsobené porušením Podmínek.

7.3. Uživatel:

(a) Bude jednat v souladu s těmito Podmínkami použití, ve znění jak může být kdykoliv doplněno zcela podle uvážení Společnosti.

(b) Se nesmí prostřednictvím stránek nahrávat obsah, který by byl nezákonný, nesprávný, pochybné kvality, urážlivý, nevhodný, porušující cizí právo na soukromí nebo jiným způsobem zpochybnitelný.

(c) Zajistí aby žádným způsobem neuvedl v omyl adresáty jakéhokoliv průzkumu v souvislosti s odpověďmi nebo osobními údaji osoby odpovídající v Průzkumu.

(d) Nebude narušovat Stránky, Služby , servery, nebo sítě připojení ke Stránkám nebo Službám;

(e) Se nebude snažit o hacking, cracking nebo jiné poškození nebo narušení Systému nebo Stránek. Nebude distribuovat, posílat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zpřístupňovat zákeřný software nebo viry, které mohou poškodit počítač kteréhokoliv uživatele Společnosti, správnou funkci Stránek neb součást Služeb;

7.4. Společnost:

(a) Zajistí, že všechna vaše osobní data jsou přísně důvěrná díky dobře organizovanému zabezpečovacímu systému, který umožňuje přístup k citlivým informacím jenom bezpečnostnímu týmu společnosti. Tým sestává ze zkušených inženýrů a personálu, který je podroben přísným pravidlům utajení. Bezpečnostní systém je zajištěn nejnovějšími technologiemi a zajišťuje plnou ochranu vašich osobních informací. Váš profil Surveys Worldwide, který je vám přístupný v prostoru po přihlášení je chráněn heslem. Doporučujeme udržovat heslo v tajnosti a zavírat okno po odhlášení ze Stránek, zvlášť pokud používáte sdílený počítač. Bohužel, žádný přenos dat přes Internet nelze považovat za 100% bezpečný. Proto, Společnost nemůže garantovat bezpečnost žádných informací, které k nám přenášíte a činíte tak na vlastní riziko. Jakmile obdržíme přenášené informace, děláme vše pro to, abychom zajistili bezpečnost vašich informací v našem systému.

(b) Uplatňuje nulovou toleranci vůči spamu. Účty budou rušeny pro posílání nevyžádaných zpráv. To znamená, že všichni příjemci zpráv se musí přihlásit k příjmu od vás. Stránky smíte používat jenom k posílání emailů seznamům lidí, kteří vám k tomu dali svolení. Takže pokud nemáte důkaz, že každý příjemce se přihlásil k odběru, neimportujte je na Stránky. Společnost si vyhrazuje právo ukončovat účty za porušení těchto zákazů. Společnost zakazuje používání seznamů od třetích stran, koupených nebo pronajatých, pokud uživatel nemá důkaz, že tito jednotlivci se přihlásili k příjmu zpráv, které jim budete posílat. Uživatel nesmí mailovat skupinám message-boardům, distribučním listům nebo na adresy, které s tím nesouhlasí. Společnost umožňuje užívání stránek jenom předplatitelům, kteří dodržují antispamovou politiku Stránek.

(c) V souladu s příslušnou legislativou může společnost spolupracovat s jakýmkoliv vládním úřadem pro účely vyšetřování Uživatelova užívání stránek a/nebo vyzradit jakoukoliv informaci týkající se Uživatele Stránek nebo Služeb takovémuto vládnímu úřadu v souvislosti s jakýmkoliv vyšetřováním.

8. Přílohy

Společnost má právo kdykoliv měnit kontext, materiály nebo služby poskytované Stránkami. Společnost má možnost kdykoliv měnit podmínky této Dohody a bude nahrávat upravené verze bez předchozího upozornění Předplatitelům / Uživatelům.

Užíváním těchto Stránek a služeb uživatel souhlasí s těmito a jakýmikoliv aktualizovanými Podmínkami používání. Pokud nesouhlasí s Podmínkami ukončí své předplatné, nebo přestane stránky používat.

9. Odkazy na jiné webové stránky

Tyto Webové Stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky. Pokud to není výslovně řečeno, tyto stránky nejsou pod kontrolou Společnosti nebo jejích společníků. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah takových stránek a jakoukoliv škodu, která může vzniknout jejich použitím. Zahrnutí odkazu na jinou stránku neimplikuje souhlas jejím obsahem nebo jakoukoliv kontrolu nad nimi.

10. Odkazy na tyto Stránky

Bez předchozího upozornění je možné odkazovat pouze na domovskou stránku těchto Stránek. Hluboké odkazy (jako jsou odkazy na konkrétní stránku na Stránkách) vyžadují explicitní povolení Společnosti. Pro více informací nás prosím kontaktujte emailem nebo pomocí kontaktního formuláře.

11. Vyloučení zodpovědnosti

i. Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd nezaručuje, že Webové Stránky budou vyhovovat vašim potřebám, že budou mít vyhovující kvalitu, že budou vhodné pro konkrétní použití, že nebudou zasahovat do práv třetích stran, budou kompatibilní se všemi systémy a že všechny poskytnuté informace budou přesné. Negarantujeme žádný konkrétní výsledek používání našich Služeb.

ii. Žádná část těchto webových stránek není míněna jako zdroj rad a Obsah Stránek nemá být brán v úvahu jako podklad jakýchkoliv rozhodnutí nebo akcí.

12. Přístupnost Webových Stránek

i. Služby jsou poskytovány "tak jak jsou" a "kdy jsou". Negarantujeme, že Služba bude bezvadná. Do maximální možné míry povolené zákonem se vzdáváme jakýchkoliv záruk (explicitních nebo předpokládaných) za vhodnost konkrétním účelům, přesnost informací, kompatibilitu uspokojivou kvalitu.

ii. Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd nepřejímá zodpovědnost za narušení chodu nebo nepřístupnost Webových Stránek způsobené externími příčinami včetně (ale ne jenom) selhání vybavení operátora, selhání komunikační sítě, výpadek proudu, přírodní úkazy, válečné akty, právní omezení nebo cenzura.

iii. Omezení odpovědnosti

iv. V maximální možné míře povolené zákonem Společnost nepřijímá odpovědnost za přímou či nepřímou škodu, i očekávanou nebo následnou vzniklou používáním Webových Stránek nebo informací zde obsažených. Uživatelé by si měli být vědomi, že používají Webové Stránky a jejich Obsah na své vlastní riziko.

v. Bylo vynaloženo veškeré možné úsilí, aby tyto Podmínky použití odpovídaly relevantním zákonným požadavkům. Pokud ovšem některá část těchto podmínek bude shledána nezákonnou, neplatnou nebo jinak nevymahatelnou, tato část je považována za odstraněnou z těchto podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost zbylé části Podmínek použití. Toto pravidlo se uplatní jenom v oblasti, kde je příslušné ustanovení neplatné.

13. Odmítnutí zřeknutí se práv

V případě, že jakákoliv smluvní strana těchto Podmínek použití nevyužije některého zde obsaženého práva nebo nároku, neznamená to, že se příslušného nároku nebo práva zříká.

14. Předchozí Podmínky použití

V případě jakéhokoliv konfliktu těchto Podmínek použití a některé jejich předchozí verze, tyto podmínky mají přednost, pokud není výslovně řečeno jinak.

15. Oznámení

Veškerá oznámení / komunikace s námi bude vedena prostřednictvím emailové schránky contact@ivoryoffice.com. Takovéto oznámení bude považováno za přijaté tři dny po svém odeslání, pokud bude posláno poštou první třídy, v den odeslání, pokud je přijat v pracovním dni a příští pracovní den, pokud je odeslán o víkendu nebo ve svátek.

16. Zákon a jurisdikce

16.1. Tyto podmínky použití a vztahy mezi vámi a Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd se řídí a byly formulovány v souladu s právem Kyperské republiky a souhlasíte podřídit se výhradní jurisdikci kyperských soudů.

16.2. Speciální poznámky pro mezinárodní použití: V souladu s globální povahou Internetu, souhlasíte vyhovět veškerým místním pravidlům souvisejícím s online pravidly a přijatelným Obsahem. Konkrétně souhlasíte že budete jednat v souladu se všemi příslušnými zákony týkajícími se přenosu technických dat vyváženými ze země, kde sídlíte.

Podívejte se, co děláme

Máme mnoho dalších funkcí, které jsou určené k tomu, aby tvorba a provádění průzkumů byl snadný úkol.