Voorwaarden

1. Inleiding

Welkom op www.surveysworldwide.com (de "Site"), die wordt beheerd door Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, ("de vennootschap,""wij,""ons," of "onze").

Gelieve de volgende servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig te lezen aangezien deze de wettelijke voorwaarden bevatten waarmee u instemt wanneer u zich toegang verwerft tot en/of gebruik maakt van de Site en de diensten die aan u door de Vennootschap worden aangeboden via de Site. Dit document regelt uw relatie met de Vennootschap, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 21 Vasil Michaldi, Limassol, 3026, Cyprus en/of welke ook van zijn dochterondernemingen (gezamenlijk de "Vennootschap" genoemd).

Hieronder staan de voorwaarden uiteengezet krachtens dewelke de website zijn diensten ter beschikking stelt via de Site (de "Diensten"), aan elke persoon of entiteit (waarnaar verwezen wordt als "Gebruiker"), die zich toegang verschaft tot de Site en/of de Diensten. De onderhavige voorwaarden vormen, mits deze worden aanvaard door de Gebruiker door het aanvinken van " Ik aanvaard de Voorwaarden", een bindende wettelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de Gebruiker.

2. Definities en interpretatie

In deze Overeenkomst zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

"Inhoud" betekent elk verslag, templatedocument, grafiek, statistiek, tekst, grafische voorstelling, afbeelding, audiobestand, videobestand, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van de Site;

"Blue Ivory Office" betekent de Limited Liability Company Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, die geregistreerd staat krachtens de wetten van de Republiek Cyprus en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 21 Vasili Michaldi, Limassol, 3026, Cyprus;

"Service" betekent gezamenlijk alle online documenten, consultaties, faciliteiten, applicaties, tools, diensten of informatie die Blue Ivory Office te allen tijde beschikbaar stelt via de Site;

"Systeem" betekent elke software, database, infrastructuur voor online communicatie die Blue Ivory Office beschikbaar stelt via de Site, e-mails, e-mailadressen, prikborden, live chatsessies en alle soorten links niet uitgezonderd;

"Gebruiker" / "Gebruikers" betekent elke persoon dei geen werknemer van Blue Ivory Office is, die zich toegang verschaft tot de Site en/of de Diensten gebruikt; en

"Site" betekent de website die u momenteel gebruikt (www.surveysworldwide.com) en alle subdomeinen van deze site, tenzij deze uitdrukkelijk uitgesloten zijn door hun eigen voorwaarden.

3. Registratie

3.1 Persoonlijke informatie die door de gebruiker aan de Vennootschap wordt verstrekt via de Site ten behoeve van de registratie / inschrijving om de Diensten te gebruiken, dient te allen tijde volledig, nauwkeurig en up-to-date te zijn. Op het ogenblik van intekening op een gebruikersaccount, zal de Vennootschap elke Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken. De Gebruiker zal als enige verantwoordelijk zijn en bij deze de Vennootschap schadeloos stellen voor het account en alle activiteiten die plaatsvinden en die verband houden met het gebruik van dat account, ongeacht het feit of de gebruiker dergelijke activiteiten machtigt.

4. Inschrijvingen en betaling

4.1 Door het betalen van de desbetreffende vergoeding, koopt een Gebruiker een inschrijving op de Diensten, waardoor de gebruiker een vooraf gedefinieerde bijdrage voor de diensten wordt verstrekt. De Gebruiker mag ad hoc betalen voor elke verstrekte dienst of mag een bijkomende vergoeding betalen bij de inschrijving voor de verstrekte diensten bovenop de bijdrage voor elke reeds betaalde inschrijving (gezamenlijk de "Inschrijving"). De gebruiker zal online de desbetreffende vergoeding betale aan de Vennootschap, inclusief BTW, en alle andere toepasselijke taksen die van toepassing zijn op een dergelijke Inschrijving, zoals deze worden gepubliceerd op de Site. De Inschrijvings- en andere Dienstenvergoedingen kunnen van tijd tot tijd en uitsluitend naar goeddunken van de Vennootschap worden gewijzigd, vooropgesteld dat elke dergelijke wijziging van kracht zal worden op het einde van de op dat ogenblik geldende termijn van de inschrijving van de Gebruiker. De Site zal de Gebruikers de mogelijkheid bieden maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks in te schrijven met voorafgaande kennisgeving van elke wijziging van de vergoedingen, teneinde de Gebruiker in staat te stellen de inschrijving van de Gebruiker te annuleren voorafgaand aan het einde van de op dat ogenblik geldende termijn van de inschrijving van de Gebruiker.

4.2 De Gebruiker bevestigt en waarborgt bij deze dat de kredietkaartinformatie die wordt verstrekt voor de betaling van de inschrijvingsvergoeding nauwkeurig is, en hij zal de Vennootschap onmiddellijk in kennis stellen van elke wijziging aan dergelijke kredietkaartinformatie. De Gebruiker erkent en stemt erin toe dat, indien de kredietkaartbetaling door de Gebruiker omwille van welke reden dan ook niet kan worden verwerkt, de Vennootschap de inschrijving van de Gebruiker mag opschorten of annuleren. De Gebruiker bevestigt verder dat hij de wettelijke houder is van de gebruikte kredietkaart en/of hij naar behoren gemachtigd is door de wettelijke houder van de kredietkaart om de welbepaalde kaart te gebruiken voor de welbepaalde betaling.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Inhoud dit vervat zit op de website, tenzij deze wordt geüploaded door Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafische voorstellingen, logo's, iconen, afbeeldingen, muziekclips, videoclips, gegevenscompilaties, pagina lay-out, onderliggende code en software is de eigendom van Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, onze dochterondernemingen of andere relevante derden. Door verder gebruik te blijven maken van de website erkent u dat dergelijk materiaal beschermd is door de toepasselijke Cyprus, Europese en internationale intellectuele eigendomswetten alsook door elke andere relevante wetgeving.

5.2 De Vennootschap zal de exclusieve eigenaar zijn van de resultaten en beoordelingen van welke enquête of test ook. Deze resultaten en beoordelingen worden gecompileerd door een team van experts en zullen definitief zijn. Niemand zal welk recht dan ook hebben om onze resultaten en beoordelingen aan te vechten.

5.3 De Gebruiker mag materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, bewerken, wijzigen, verspreiden, opslaan of op welke andere wijze dan ook hergebruiken, tenzij anderszins aangegeven op de website of mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming werd gegeven door Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd om dit te doen.

6. Gebruikersinhoud

6.1 Alle informatie, documenten, audiobestande, videobestanden, grafieken, enquêtes, verslagen en elk ander materiaal dat door de Gebruiker wordt geüploaded of doorgestuurd, zal beschouwd worden als "Gebruikersinhoud" en zal behandeld worden in overeenstemming met Clausule 6 van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

6.2 De Gebruiker en de Vennootschap stemmen er bij deze mee in dat:

(a) De Site niet verantwoordelijk zal zijn voor elke inhoud die door de Gebruiker wordt geüploaded of doorgestuurd terwijl hij de Diensten op de Site gebruikt;

(b) De Gebruiker erkent dat de Gebruikersinhoud niet te allen tijde wordt gecontroleerd en/of goedgekeurd door de Vennootschap en bijgevolg onwettig, onnauwkeurig, van twijfelachtige kwaliteit, schadelijk, beledigend, onrechtvaardig, onterend, lasterend, kwetsend, onfatsoenlijk, een inbreuk inhoudend op de privacy van iemand anders, of anderszins verwerpelijk is. De Vennootschap mag de Gebruikersinhoud controleren en alle dergelijke Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken blokkeren, wijzigen of verwijderen en alle inspanningen leveren om dergelijke inhoud te definiëren en te verwijderen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Vennootschap niet verplicht is dit te doen en volledig gevrijwaard zal blijven wegens het niet-naleven, onwettigheid of onnauwkeurigheid van Gebruikersinhoud.

(c) De Gebruikersinhoud zal beschikbaar zijn om te worden gepubliceerd, gebruikt of verspreid door Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd ten behoeve van het beheren van de Site en het aanleveren van de Diensten. De Gebruiker waarborgt verder dat het uploaden van dergelijke inhoud op de Site geen inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en verleent hierbij aan de Vennootschap een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en wereldwijde licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken.

(d) De Vennootschap behoudt zich het recht voor Inhoud en/of Gebruikersinhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen uit haar database of tijdelijk of permanent onbeschikbaar te maken. De Gebruiker zal als enige verantwoordelijk zijn voor het maken van back-ups van Gebruikersinhoud of Inhoud die door de Gebruiker wordt ontvangen als gevolg van het gebruik van de Diensten.

7. Naleving

7.1. Onverminderd onderstaande subclausule 7.2., indien de Vennootschap bij een onderzoek ontdekt dat de activiteit van de Gebruiker een niet-naleving inhoudt van welke bepaling dan ook van deze Voorwaarden, kan de Vennootschap naar eigen goeddunken het account van de Gebruiker en de toegang van de Gebruiker om de Site en/of de Diensten te gebruiken, opschorten of inactiveren.

7.2. De Vennootschap behoudt zich het wettelijk recht voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die opgelopen worden als gevolg van een dergelijke niet-naleving, terug te vorderen of op te eisen van de Gebruiker.

7.3. De Gebruiker:

(a) de bepalingen van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden naleven, zoals deze van tijd tot tijd naar volledig goeddunken van de Vennootschap kunnen worden gewijzigd.

(b) Moet door gebruik te maken van de Site of de Diensten vermijden welke onwettige, onnauwkeurige, van twijfelachtige kwaliteit, schadelijke, beledigende, onrechtvaardige, onterende, lasterende, kwetsende, onfatsoenlijke, een inbreuk inhoudende op de privacy van iemand anders of anderszins verwerpelijke informatie en materiaal up te loaden of door te sturen.

(c) zal ervoor zorgen dat hij de ontvangers van welke enquête dan ook niet zal misleiden met betrekking tot de verwerking van de antwoorden op de enquête en de persoonlijke gegevens van de personen die antwoorden op de enquête.

(d) zal zich niet bemoeien met of de Site of de Diensten verstoren, of de servers of netwerken die aangesloten zijn op de Site of de Diensten, of reguleringen van netwerken die aangesloten zijn op de Site of de Diensten;

(e) zal niet proberen het Systeem of de Site op welke wijze dan ook te hacken, te kraken of anderszins te beschadigen en/of zich ermee te bemoeien en zal geen kwaadwillige software of virussen verspreiden, doorsturen of anderszins beschikbaar stellen die computer van welke gebruiker dan ook of de Vennootschap, de degelijke werking van de Site of het aanleveren van de Diensten zouden kunnen beschadigen;

7.4 De Vennootschap:

(a) zal ervoor zorgen dat al uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk wordt gehouden via een goed georganiseerd beveiligingssysteem, dat toegang tot kritieke informatie zal verlenen enkel aan de leden van het beveiligingsteam van de vennootschap. Dit team bestaat uit ervaren ingenieurs en personeel die gebonden zijn aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Het beveilligingssysteem wordt ondersteund door de allernieuwste technologie en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie volledig beschermd is. Uw Surveys World Wide-profiel, dat u ter beschikking wordt gesteld in uw inlogrubriek, wordt beschermd door middel van een wachtwoord. U wordt aangeraden dit wachtwoord geheim te houden en ervoor te zorgen dat u het browservenster afsluit nadat u hebt uitgelogd uit de Site, vooral wanneer u een gedeelde computer gebruikt. Jammer genoeg kan niet worden gewaarborgd dat de gegevensoverdracht via het internet 100% veilig is. Daarom, hoewel we al het mogelijke doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de Vennootschap de veiligheid van informatie die u naar ons doorstuurt wordt verzekerd of gewaarborgd en dat u dit op eigen risico doet. Eenmaal we uw overgedragen gegevens hebben ontvangen, leveren we alle mogelijke inspanningen om de veiligheid van uw informatie in onze systemen te waarborgen.

(b) hanteert een nultolerant antispambeleid. De accounts van inschrijvers zullen worden geannuleerd wegens het versturen van niet-gevraagde e-mailberichten. Dit betekent dat alle ontvangers waarnaar berichten worden gestuurd, moeten hebben gekozen voor het ontvangen van berichten van u. U kunt enkel de Site gebruiken om e-mails te sturen naar mensen die u de toelating hebben gegeven om hen te e-mailen. Dus wanneer u geen bewijs hebt van het feit dat elke ontvanger op uw lijst gekozen heeft voor uw e-mails, importeer deze dan niet in de Site en/of de Diensten. We verbieden het gebruik van verworven mailinglijsten. De vennootschap behoudt zich het recht voor accounts te beëindigen die dit verbod schenden. De Vennootschap verbiedt ten strengste het gebruik van mailinglijsten van derden, die worden aangekocht of die worden gehuurd, tenzij de Gebruik kan aantonen dat de individuen op de lijst ervoor gekozen hebben e-mails van het type dat de Gebruiker hen zal sturen, te ontvangen. De Gebruiker kan niet mailen naar nieuwsgroepen, prikborden, distributielijsten of niet-gevraagde e-mailadressen. De Gebruiker stemt er bij deze in toe de Site enkel te gebruiken in relatie met een opgestelde lijst van toegelaten e-mailadressen. De Vennootschap verleent het gebruik van de Site enkel aan die inschrijvers die het strikte antispambeleid van de Site volgen.

(c) Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, kan de Vennootschap samenwerken met overheidsinstanties in het licht van een onderzoek naar het gebruik door de Gebruiker van de Site of de Diensten en/of kan deze informatie onthullen die betrekking heeft op de Gebruiker of op het gebruik door de Gebruiker van de Site of de Diensten, en dit aan die overheidsinstantie die betrokken is bij het onderzoek.

8. Amendementen

De Vennootschap behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de context, de materialen en diensten die op deze Site worden aangeboden. De Vennootschap zal in staat zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen en zal de geüpdatete versie zonder voorafgaande kennisgeving aan de Inschrijvers / Gebruikers uploaden.

Door de Site en de Diensten te gebruiken, zal de Gebruiker beschouwd worden als zijnde in te stemmen met eventueel geüpdatete Voorwaarden en in geval een Gebruiker niet instemt met dergelijke Voorwaarden zal hij in staat zijn zijn inschrijving te annuleren of niet langer gebruik te maken van de Site of de Diensten.

9. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere sites. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, staan deze sites niet onder controle van de Vennootschap of die van onze dochterondernemingen. We nemen geen enkele aansprakelijkheid op ons voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot elke en alle vormen van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het openemen van een link naar een andere site op deze website houdt niet in dat de sites zelf of van diegene die deze controleert, zijn goedgekeurd.

10. Links naar deze website

Zij die een link naar deze website wensen te plaatsen op andere sites mogen dit enkel doen op de welkomstpagina van de site en dit zonder voorafgaande toestemming. Voor deep linking (d.i. links naar specifieke pagina's binnen de site) is de uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap vereist. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met ons via e-mail of door het opsturen van een contactformulier.

11. Disclaimers

i. Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd geeft geen garantie of verklaringen dat de website zal beantwoorden aan uw vereisten, dat deze van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een welbepaald doel, dat deze geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat deze veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie nauwkeurig zal zijn. We geven geen garantie op specifieke resultaten naar aanleiding van het gebruik van onze Diensten.

ii. Geen enkel deel van deze website heeft de intentie advies te verstrekken en op de Inhoud van deze website dient vertrouwd te worden wanneer beslissingen worden genomen of welke actie dan ook wordt ondernomen.

12. Beschikbaarheid van de website

i. De Dienst wordt verstrekt als dusdanig of op basis van beschikbaarheid. We geven geen enkele garantie dat de Dienst vrij van defecten en/of fouten zal zijn. In zoverre als maximaal toegelaten door de wet, geven we geen garanties (uitdrukkelijk of impliciet) van de geschiktheid ervan voor een welbepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.

ii. Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stoornis van de ISP-uitrusting, storing van de hostuitrusting, storing van het communicatienetwerk, stroompanne, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogsdaden of wettelijke beperkingen of censuur.

iii. Beperking van de aansprakelijkheid

iv. In zoverre als maximaal toegelaten door de wet, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of verlies, al dan niet voorzienbaar, met inbegrip van enige onrechtstreekse, gevolg-, speciale of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die hierin vervat zit. Gebruikers dienen zich bewust te zijn van het feit dat ze de website en de Inhoud ervan op eigen risico gebruiken.

v. Elke inspanning werd geleverd om ervoor te zorgen dat deze voorwaarden strikt in overeenstemming zijn met de desbetreffende bepalingen van de Wet. In geval een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar zou blijken te zijn, dient die voorwaarde evenwel geacht te worden afgescheiden van deze voorwaarden en zal deze in geen geval een impact hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden. Deze voorwaarde zal enkel van toepassing zijn binnen rechtsgebieden waar een welbepaalde voorwaarde illegaal is.

13. Geen afstand

In geval enige partij bij deze Voorwaarden nalaat enig recht of remedie uit te oefenen die hierin vervat zit, zal dit niet worden opgevat als zijnde een afstand van dat recht of remedie.

14. Vorige voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en enige vorige versies ervan, zullen de bepalingen van deze voorwaarden voorrang hebben tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald.

15. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen / communicaties zullen aan ons worden gegeven ofwel via post naar contact@ivoryoffice.com. Dergelijke kennisgeving zal geacht worden ontvangen te zijn 3 dagen na het posten indien verstuurd via eersteklaspost, de dag van verzending wanneer de e-mail in zijn geheel ontvangen is op een werkdag en op de volgende werkdag indien de e-mail is verstuurd tijdens een weekend of een openbare feestdag.

16. Wet en rechtspraak

16.1. Deze voorwaarden en de relatie tussen u en Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd zal geregeld worden door en opgebouwd worden in overeenstemming met de Wet van de Republiek Cyprus en u stemt erin toe u te onderwerpen aan de exclusieve rechtspraak van de Rechtbanken van Cyprus.

16.2. Speciale waarschuwingen m.b.t. internationaal gebruik: In erkenning van de wereldwijde aard van het internet, gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle plaatselijke regels over online gedrag en aanvaardbare Inhoud. In het bijzonder gaat u ermee akkoord dat u dient te voldoen aan alle toepasselijke wetten m.b.t. de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit het land waarin u verblijft.

Bekijk wat we doen

We beschikken over veel meer functies die speciaal ontworpen zijn om het opbouwen en beheren van enquêtes tot een aangename taak te maken.