Warunki i postanowienia

1. Wstęp

Witaj w witrynie www.surveysworldwide.com („Witryna”) obsługiwanej przez firmę Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, („firma”, „my”, „nasze”).

Niniejsze warunki i postanowienia dotyczące usługi („Warunki”) należy dokładnie przeczytać, ponieważ zawierają terminy prawne oraz warunki akceptowane w przypadku uzyskiwania dostępu do i/lub używania Witryny oraz usług świadczonych w niej przez Firmę. Niniejszy dokument nadzoruje relacje użytkownika z Firmą, której siedziba znajduje się na Cyprze, 21 Vasili Michailidi, Limassol, 3026, i/lub wszystkimi jej podmiotami zależnymi (zwanymi razem „Firmą”).

W dalszej części dokumentu znajdują się warunki i postanowienia, zgodnie z którymi w Witrynie są oferowane usługi („Usługi”) wszystkim osobom i podmiotom (zwanym razem „Użytkownikami”) uzyskującym dostęp do Witryny i Usług i/lub korzystającym z nich. Obecne warunki, po zaakceptowaniu przez Użytkownika przez kliknięcie opcji „Akceptuję warunki i postanowienia”, stanowią wiążącą umowę prawną między Firmą a Użytkownikiem.

2. Definicje i interpretacja

W niniejszej umowie występują terminy, których objaśnienie podano niżej:

„Treść” Każdy raport, dokument szablonowy, wykres, dane statystyczne, tekst, grafika, obrazy, dźwięk, wideo, oprogramowanie, kompilacja danych oraz każda inna forma informacji, którą można przechowywać na komputerze i która pojawia się w jakiejkolwiek formie w Witrynie.

"Blue Ivory Office" Firma Limited Liability Company Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, która jest zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypru i której siedziba znajduje się na Cyprze pod adresem 21 Vasili Michailidi, Limassol, 3026.

„Usługa” Kolektywnie wszelkie dostępne online dokumenty, konsultacje, funkcje, aplikacje, narzędzia, usługi i informacje, które firma Blue Ivory Office stale udostępnia za pośrednictwem Witryny.

„System” Wszelkie oprogramowanie, baza danych, infrastruktura komunikacji online, które firma Blue Ivory Office udostępnia za pośrednictwem Witryny, w tym wiadomości e-mail, adresy e-mail, tablice wiadomości, czaty na żywo oraz łącza wszelkiego typu.

„Użytkownik/Użytkownicy” Każda osoba, inna niż pracownicy firmy Blue Ivory Office, która uzyskuje dostęp do Witryny i/lub korzysta z Usług.

„Witryna” Witryna internetowa, z której obecnie korzysta użytkownik (www.surveysworldwide.com) oraz wszelkie poddomeny tej witryny, chyba że zostały one wyraźnie wyłączone we własnych warunkach i postanowieniach.

3. Rejestracja

3.1 Dane osobowe, przekazane Firmie przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny do celów rejestracji w ramach używania Usług, powinny być zawsze kompletne, dokładne i aktualne. Po zarejestrowaniu w celu uzyskania konta użytkownika Firma powinna dostarczyć każdemu Użytkownikowi nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny i niniejszym nie obarcza Firmy odpowiedzialnością za konto oraz wszelkie działania wykonywane w ramach używania konta, niezależnie czy użytkownik autoryzuje takie działania.

4. Subskrypcja i płatności

4.1 Po zapłacie odpowiedniej kwoty Użytkownik nabywa subskrypcję Usług, a to przyznaje użytkownikowi prawo korzystania z usług. Użytkownik może płacić za każdą świadczoną usługę w trybie „ad hoc” lub dopłacać dodatkową kwotę do Subskrypcji za usługi wykraczające poza wszelkie zapłacone do tej pory subskrypcje (zwane łącznie „Subskrypcją”). Użytkownik zapłaci online odpowiednią kwotę Firmie łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkimi innymi odnośnymi podatkami dotyczącymi takiej Subskrypcji, zgodnie z informacjami opublikowanymi w Witrynie. Opłaty za Subskrypcję i inne Usługi mogą się zmieniać zgodnie z uznaniem Firmy, pod warunkiem że taka zmiana wejdzie w życie pod koniec bieżącego okresu rozliczeniowego Subskrypcji Użytkownika. Witryna oferuje Użytkownikom miesięczne, kwartalne i roczne subskrypcje z uprzednim zawiadomieniem o jakiejkolwiek zmianie opłat, umożliwiając Użytkownikowi anulowanie Subskrypcji przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego Subskrypcji.

4.2. Użytkownik niniejszym potwierdza i gwarantuje, że dane karty kredytowej przekazane w ramach płatności za Subskrypcję są prawidłowe, oraz oświadcza, że natychmiast powiadomi Firmę o jakichkolwiek zmianach tych danych. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę, że jeśli płatność kartą kredytową Użytkownika nie będzie mogła być z jakiegokolwiek powodu przetworzona, Firma może zawiesić lub anulować Subskrypcję Użytkownika. Użytkownik potwierdza także, że jest prawnym właścicielem używanej karty kredytowej i/lub ma od prawnego właściciela karty kredytowej upoważnienie do używania tej karty kredytowej do dokonywania konkretnych płatności.

5. Własność intelektualna

5.1 Treść znajdująca się w Witrynie, chyba że zostanie przesłana przez Użytkownika, w tym m.in. tekst, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, klipy filmowe, kompilacje danych, układ strony, obsługujący kod i oprogramowanie, jest własnością firmy Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd, jej podmiotów zależnych i innych odnośnych firm. Kontynuując używanie Witryny użytkownik akceptuje, że takie materiały są chronione przez odnośne przepisy prawa ochrony własności intelektualnej obowiązujące na Cyprze, w Europie i na świecie oraz przez wszelkie inne odnośne przepisy.

5.2. Firma jest wyłącznym właścicielem wyników i ocen wszelkich ankiet oraz testów. Te wyniki i oceny są kompilowane przez zespół ekspertów i pozostają ostateczne. Nikt nie ma jakichkolwiek praw do podważania naszych wyników i ocen.

5.3. Użytkownik nie może reprodukować, kopiować, edytować, modyfikować, rozpowszechniać, przechowywać w jakikolwiek sposób ani ponownie wykorzystywać materiałów znajdujących się w tej Witrynie, chyba że w Witrynie znajduje się inna informacja lub użytkownik uzyskał wyraźną pisemną zgodę firmy Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd.

6. „Treść użytkownika”

6.1 Wszelkie informacje, dokumenty, dźwięki, filmy, wykresy, ankiety, raporty oraz inne materiały przesłane lub przekazane przez Użytkownika są uważane za „Treść użytkownika” i powinny być traktowane zgodnie z klauzulą 6 bieżących Warunków użytkowania.

6.2. Użytkownik i Firma niniejszym akceptują, że:

(a) Witryna nie jest odpowiedzialna za treści przesyłane lub przekazywane przez Użytkownika podczas korzystania z Usług oferowanych w Witrynie.

(b) Użytkownik akceptuje, że Treść użytkownika nie zawsze jest kontrolowana i/lub zatwierdzania przez Firmę, co oznacza, że może być niezgodna z prawem, nieprzyzwoita, z wątpliwą jakością, szkodliwa, obraźliwa, deliktowa, szkalująca, nieprawdziwa, obelżywa, nieodpowiednia, naruszająca prywatność lub w inny sposób niepożądana. Firma może przeglądać Treść użytkownika i blokować ją, modyfikować oraz usuwać zgodnie z własnym uznaniem. Powinna również dokładać wszelkich starań, aby klasyfikować i usuwać taką treść. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że Firma nie jest zobowiązana do realizacji takich działań oraz że będzie całkowicie odpowiedzialny za niezgodność i niedokładność Treści użytkownika oraz naruszanie przepisów prawa przez taką treść

(c) Cała Treść użytkownika powinna być dostępna do celów publikowania, używania i dystrybucji przez firmę Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd w ramach działalności Witryny i dostarczania Usług. Użytkownik dodatkowo gwarantuje, że przesyłanie takiej treści do Witryny nie stanowi naruszenia prawa własności intelektualnej innych firm/osób i niniejszym przyznaje Firmie nieodwołalną, niewyłączną, nieodpłatną i obowiązującą globalnie licencję na używanie Treści użytkownika.

(d) Firma zastrzega sobie prawo do usuwania ze swojej bazy danych oraz tymczasowej lub stałej niedostępności wszelkiej Treści i/lub Treści użytkownika bez powiadomienia. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wykonywanie kopii zapasowych wszelkiej Treści użytkownika oraz Treści odbieranej przez Użytkownika za pośrednictwem Usług.

7. Zgodność

7.1 Bez wpływu na postanowienia klauzuli 7.2 poniżej, jeśli Firma wykryje, że aktywność Użytkownika powoduje niezgodność z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, może wedle własnego uznania zawiesić lub wyłączyć konto Użytkownika oraz odmówić Użytkownikowi dostępu do Witryny i/lub Usług.

7.2. Firma zachowuje wszelkie wynikające z przepisów prawo do przedstawiania Użytkownikowi roszczeń i żądań odszkodowania związanych ze stratami, szkodami, kosztami i wydatkami poniesionymi w związku z taką niezgodnością.

7.3. Użytkownik:

(a) powinien postępować zgodnie z postanowieniami aktualnych Warunków użytkowania, gdyż mogą one się okresowo zmieniać zgodnie z uznaniem Firmy;

(b) musi unikać przesyłania i przekazywania za pośrednictwem Witryny oraz Usług wszelkich niezgodnych z prawem, niedokładnych, z wątpliwą jakością, szkodliwych, obraźliwych, deliktowych, szkalujących, nieprawdziwych, obelżywych, nieprzyzwoitych, naruszających prywatność lub w inny sposób niepożądanych informacji i materiałów;

(c) powinien zapewnić, aby nie wprowadzać odbiorców jakiejkolwiek ankiety w błąd mogący wynikać z odpowiedzi ankietowych oraz danych osobistych osób odpowiadających w ankiecie;

(d) nie powinien zakłócać działania Witryny ani Usług, serwerów i sieci połączonych z Witryną lub Usługami, jak również regulacji sieci połączonych z Witryną lub Usługami;

(e) nie powinien podejmować prób hakowania, nieuprawnionej modyfikacji kodu źródłowego ani jakichkolwiek działań mających na celu jakiekolwiek uszkodzenie Systemu lub Witryny i/lub zakłócenie ich działania; nie powinien również rozpowszechniać, przekazywać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać złośliwego oprogramowania lub wirusów, które mogą uszkodzić komputer użytkownika lub Firmy, zakłócić prawidłowość działania Witryny lub świadczenia usług.

7.4 Firma:

(a) Firma zapewni, że wszelkie dane osobowe będą przechowywane w ścisłej poufności w dobrze zorganizowanym systemie zabezpieczeń, który umożliwia dostęp do krytycznych informacji wyłącznie członkom firmowego zespołu bezpieczeństwa. Ten zespół składa się z doświadczonych inżynierów i pracowników, których obowiązują surowe wymogi poufności. System zabezpieczeń jest wspierany przez najnowszą technologię i gwarantuje, że dane osobowe użytkownika są całkowicie chronione. Twój profil Surveys Worldwide, który jest dostępy w obszarze logowania, jest chroniony hasłem. Zaleca się dochowywanie poufności hasła oraz zamykanie przeglądarki po wylogowaniu z Witryny, zwłaszcza jeśli Witryna była uruchomiona na współużytkowanym komputerze. Niestety nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa transmisji żadnych danych w Internecie. W związku z tym, mimo że dokładamy wszelkich możliwych starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa wszystkich przesyłanych do nas informacji, co oznacza, że są one przesyłane na wyłączne ryzyko Użytkownika. Po odebraniu transmisji podejmiemy najlepsze starania, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji w naszych systemach.

(b) Firma stosuje politykę braku jakiejkolwiek tolerancji dla spamu. Konta subskrybentów, którzy wysyłają niechciane wiadomości e-mail, będą usuwane. Oznacza to, że wszyscy odbiorcy muszą zgadzać się na otrzymywanie komunikacji od Ciebie. Witryny można używać wyłącznie do wysyłania wiadomości e-mail do tych osób z listy, które udzieliły zgody na otrzymywanie takich wiadomości. Jeśli więc nie ma pewności, że każdy odbiorca na liście chce otrzymywać wiadomości, nie należy importować takiego odbiorcy do Witryny i/lub Usług. Nie pozwalamy używać zbieranych list pocztowych. Firma zachowuje prawo do usunięcia kont naruszających to ograniczenie. Firma surowo zabrania używania list pocztowych kupionych lub wypożyczonych od innych firm, chyba że Użytkownik jest w stanie dostarczyć dowód, że osoby z listy zgodziły się otrzymywać wiadomości e-mail takiego typu, jakie wysyła do nich Użytkownik. Użytkownicy nie mogą wysyłać wiadomości do grup dyskusyjnych, tablic dyskusyjnych, list dystrybucyjnych oraz odbiorców, którzy tego nie chcą. Użytkownik niniejszym zgadza się używać Witryny wyłącznie w połączeniu z ustanowioną listą adresów e-mail osób, które zgodziły się wziąć udział w ankiecie. Firma pozwala użytkować Witrynę wyłącznie tym subskrybentom, którzy postępują zgodnie z polityką antyspamową.

(c) Zgodnie z odnośnymi przepisami prawa Firma może współpracować z każdą agencją rządową w zakresie śledztwa związanego z używaniem Witryny i/lub Usług przez Użytkownika i/lub może ujawniać wszelkie związane z takimi działaniami informacje każdej agencji rządowej w zakresie prowadzonego śledztwa.

8. Dodatkowe postanowienia

Firma zachowuje prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian do kontekstu, materiałów i usług oferowanych w tej Witrynie. Firma może zmieniać warunki tej Umowy w dowolnym czasie i może przesłać do Subskrybentów/Użytkowników zaktualizowaną wersję tych warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Korzystając z Witryny i Usług, Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie zaktualizowane Warunki i postanowienia. Jeśli ich nie akceptuje, powinien anulować subskrypcję i zaprzestać używania Witryny lub Usług.

9. Łącza do innych witryn internetowych

W niniejszej Witrynie mogą się znajdować łącza do innych witryn. Jeśli nie określono inaczej, te witryny nie znajdują się pod kontrolą Firmy ani naszych podmiotów zależnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść publikowaną w takich witrynach i zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z tych witryn.

10. Łącza do tej Witryny

Osoby, które chcą umieścić łącze do tej Witryny w innych witrynach, mogą to zrobić na stronie głównej swojej witryny bez uprzedniego zezwolenia. Umieszczanie łączy do konkretnych stron podrzędnych Witryny wymaga wyraźnego zezwolenia ze strony Firmy. Aby dowiedzieć się więcej, należy napisać do nas wiadomość e-mail lub wypełnić formularz kontaktowy.

11. Zrzeczenie się odpowiedzialności:

i. Firma Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd nie gwarantuje ani nie zapewnia, że Witryna będzie spełniać wymagania użytkownika, że będzie mieć satysfakcjonującą jakość, nadawać się do określonego celu, nie będzie naruszać praw innych podmiotów, będzie zgodna ze wszystkimi systemami, będzie bezpieczna oraz że wszystkie dostarczane informacje będą wiarygodne. Nie gwarantujemy żadnych konkretnych korzyści wynikających z korzystania z naszych Usług.

ii. Żadna część tej Witryny nie jest przeznaczona do udzielania porad, a Treści znajdujących się w tej Witrynie nie należy uznawać za absolutnie prawdziwe podczas podejmowania decyzji lub podejmowania jakichkolwiek działań.

12. Dostępność tej Witryny

i. Usługa jest dostarczana „w stanie, w jakim jest” i na zasadzie „w miarę dostępności”. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Usługa będzie wolna od wad i/lub błędów. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych i dorozumianych) przydatności do określonego celu, wiarygodności informacji, zgodności i satysfakcjonującej jakości.

ii. Firma Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działania lub niedostępność Witryny wynikające z czynników zewnętrznych, m.in. uszkodzenia sprzętu usługodawcy internetowego, uszkodzenia sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, zjawisk naturalnych, działań wojennych ani ograniczeń prawnych i cenzury.

iii. Ograniczenie odpowiedzialności

iv. W maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, możliwe do przewidzenia lub nie, w tym za wszelkie niebezpośrednie, następcze, specjalne i wynikowe szkody wynikające z użytkowania Witryny i jakichkolwiek znajdujących się w niej informacji. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że używają Witryny i jej Treści na własne ryzyko.

v. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić, by te warunki i postanowienia były w ścisłej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli jednak jakiekolwiek postanowienia okażą się niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niemożliwe do zrealizowania, to postawienie jest uważane za nieważne i nie powinno wpływać na ważność oraz wykonalność pozostałych warunków i postanowień. To postanowienie powinno mieć zastosowanie tylko w tych obszarach prawnych, w których inne konkretne postanowienie jest niezgodne z prawem.

13. Odstąpienie od wykonania prawa

Jeśli jakakolwiek strona tych Warunków i postanowień nie dochowa jakiegokolwiek wynikającego z nich prawa lub środka zaradczego, nie powinno to zostać uznane za zrzeczenie się tego prawa lub środka zaradczego.

14. Poprzednie Warunki i postanowienia

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między bieżącymi Warunkami i postanowieniami a jakąkolwiek ich poprzednią wersją mają zastosowanie postanowienia z bieżącej wersji, chyba że jest to wyraźnie określone inaczej.

15. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia i wszelka komunikacja powinna być nam wręczana pocztą na adres contact@ivoryoffice.com. Takie powiadomienia powinny być uznawane za odebrane po 3 dniach od wysłania ich pocztą tradycyjną, w dniu wysłania pocztą e-mail, jeśli zostały odebrane w całości, chyba że wiadomość e-mail wysłano w weekend lub święto publiczne — wtedy za dzień odebrania uznaje się następny dzień roboczy.

16. Właściwość prawa i sądu

16.1 Te warunki i postanowienia oraz relacja między Użytkownikiem a firmą Blue Ivory Office Management & Consulting Ltd jest nadzorowana i interpretowana zgodnie z prawem Republiki Cypru. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się prawu obowiązującemu w sądach cypryjskich.

16.2 Specjalne uwagi związane z użytkiem międzynarodowym: Mając świadomość globalnego charakteru Internetu, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich przepisów lokalnych związanych z postępowaniem w sieci i akceptowalną Treścią. Użytkownik w szczególności zgadza się przestrzegać odnośnych praw związanych z przesyłaniem danych technicznych wyeksportowanych z kraju zamieszkania.

Poznaj nas

Oferujemy wiele różnych funkcji zaprojektowanych tak, aby ułatwić tworzenie i przeprowadzanie ankiet.